برنامه و اهداف جنبش

کارکرد سرمايه داری ايران بر نيروی کار ارزان متکی است و چون قادر به تامين “نان” برای مردم ايران
نيست لجرم نيازمند رژيمی است که “آزادی” بيان، اعتصاب، تجمع و تشکل کارگران و زحمتکشان برای
کسب “نان” را سرکوب کند. هيچ نظام جايگزين رژيم اسلمی که بر حفظ و دفاع از منافع صاحبان سرمايه
و صنايع متکی باشد، چه نوع سلطنتی و چه جمهوری سکولر و انسانی قادر نيستند مطالبات اقتصادی
کارگران و توده دهها ميليونی مردم زحمتکش را برآورده کنند و همگی ناچارند آزادی های سياسی را نيز
سرکوب کنند.