بایگانی‌ روزانه: می 20, 2019

به سوی سازماندهی / مبارزان فدائی

نبردی سرنوشت ساز رنسانسی دیگر در سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)   کمیته مرکز سازمان فدائیان خلق ایران؛ به عنوان نماینده نظریه سوسیالیسم علمی، در راه پیروزی در مبارزه با هر نوع اپورتونیسم، تجدیدنظرطلبی، انحراف و...